INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW LOKALI OGRZEWANYCH CIEPŁEM SIECIOWYM

 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW LOKALI OGRZEWANYCH

CIEPŁEM SIECIOWYM

           W związku z przyjęciem przez Sejm, 15 września 2022 roku, poprawek do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła oraz wejściu w życie 20 września 2022 wyżej wymienionej ustawy (Dz.U. 2022 poz. 1967), Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Kołłątaja 9 informuje, że w budynkach ogrzewanych ciepłem sieciowym, powiadomienia o zmianie opłat obowiązujących od października 2022 roku (tj. zmianie stawek za wodę i ścieki oraz centralne ogrzewanie) dostarczone zostaną w drugiej połowie października, po otrzymaniu taryf dla ciepła od spółki GPEC Tczew oraz przeliczeniu ich na stosowne zaliczki dla najemców i właścicieli.

 

              Średnia cena ciepła z rekompensatą

            Nowe przepisy w obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego przewidują dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła – tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą – na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa.

              Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych.

System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

Źródło: https://samorzad.infor.pl/