Informację na temat salda na Państwa kontach można uzyskać:

Lokale wynajmowane                       Lokale własnościowe

Pokój 8-10 (parter)                                         Pokój 2-5 (parter)

tel.  58 530 11 00

wewn. 217                                               wewn. 215

Zanim zadzwonisz przygotuj numer ewidencyjny !

 

           Za całokształt obsługi finansowo-księgowej Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie odpowiada Główny Księgowy, który nadzoruje bezpośrednio pracę komórek organizacyjnych odpowiadających za :

  • księgowość nieruchomości wynajmowanych
  • księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

 

     Poza typowymi zadaniami działu księgowości, którymi objęte są wszystkie przedsiębiorstwa, a mianowicie prawidłowym i rzetelnym ewidencjonowaniem i prezentowaniem sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, prowadzeniem analitycznej ewidencji przychodów i kosztów do obowiązków działu należy:

  • comiesięczne naliczanie należności z tytułu opłat za lokale,
  • rozksięgowywanie wpłat dokonanych przez lokatorów,
  • rozliczanie kosztów zużycia za zimną wodę, kanalizację  oraz centralne ogrzewanie,
  • wypełnianie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

W ramach usług zarządzania nieruchomościami wspólnymi nasza Spółka zapewnia:

  • prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej oraz reprezentowanie wspólnoty przed organami podatkowymi i statystycznymi,
  • naliczanie miesięcznych opłat oraz pobieranie i windykację należności z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, mediów, funduszu remontowego,
  • dokonywanie płatności na rzecz usługodawców poprzez bankowe rachunki Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Druki do pobrania

 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o wysokości dochodów

Informacja (informację wypełniają tylko te osoby, które zajmują lokal inny niż wchodzący w skład zasobu gminy)