im5d4027-hdr-chopina33-v2

 
KONTAKT
 
pokój nr 7 (parter)
Aleksandra Hamza –  st. inspektor ds. najmu lokali
tel. 58 530 11 00 wew. 239
kom. 500 712 661
email: aleksandra.fandrejewska@tbs.tczew.pl

 

 

PRZYWRÓCENIE TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU

 Etapy załatwienia sprawy:

 1. spłata zadłużenia w całości lub rozłożenie zaległości na raty;
 2. terminowa wpłata czynszu wraz z ustaloną ratą w co najmniej 3  następujących po sobie miesiącach zgodnie z warunkami ugody;
 3. pobranie oraz złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu;
 4. oczekiwanie na wydanie decyzji przez Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
 5. podpisanie umowy najmu lokalu (w przypadku decyzji pozytywnej).

W przypadku sądowego nakazu eksmisji, przed rozłożeniem zaległości na raty, należy dokonać spłaty 25% zadłużenia podstawowego (bez odsetek).

Miejsce załatwienia sprawy:

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
ul. Kołłątaja 9
83-110 Tczew

Komórki odpowiedzialne:

 1. rozłożenie zaległości na raty
  Dział Windykacji – pokój nr 12, tel. 58 530 11 00, wewn. 202 lub 221
 2. złożenie wniosku
  Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 12, tel. 58 530 11 00, wewn. 210 lub 223
 3. podpisanie umowy najmu
  Dział Nieruchomości i Najmu – pokój nr 7, tel. 58 530 11 00, wewn. 239 lub 227

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 2. uchwała nr XXXIV/363/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Druki do pobrania:

wniosek o przywrócenie tytułu prawnego

deklaracja_o_dochodach gospodarstwa domowego

wzór zaświadczenia z zakładu pracy

 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA LOKALI KOMUNALNYCH

Informacje ogólne:

LOKALE KOMUNALNE PRZYZNAJE TCZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. NA PODSTAWIE ROCZNYCH LIST OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA LOKALU MIESZKALNEGO SPORZĄDZANYCH PRZEZ SPOŁECZNĄ KOMISJĘ MIESZKANIOWĄ.

Miejsce załatwienia sprawy:

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 9
83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna:

Dział Nieruchomości i Najmu – pokój nr 7, tel. 58 530 11 00 wew. 234

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o najem lokalu mieszkalnego należy składać każdorazowo w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego sporządzanie listy;
 2. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających jej złożenie;
 3. Oświadczenia o stanie majątkowym pełnoletnich członków gospodarstwa domowego;
 4. Oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego pełnoletnich członków gospodarstwa domowego;
 5. Kserokopia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (przydział, decyzja, umowa najmu, akt notarialny);
 6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego stan cywilny wnioskodawcy (akt zawarcia małżeństwa, akt zgonu współmałżonka, wyrok rozwodowy, wyrok sądu dotyczący separacji);
 7. Osiągnięte dochody należy udokumentować:
  – dochody podlegające opodatkowaniu np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (stosowne zaświadczenie wg. wzoru),
  – renty i emerytury z wyszczególnieniem składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego (stosowne zaświadczenie),
  – zasiłki chorobowe (stosowne zaświadczenie),
  – dochody z działalności gospodarczej,
  – dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  – dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  – alimenty na rzecz dzieci (zaświadczenie od właściwego komornika sądowego o wysokości dokonanych wpłat oraz dokument potwierdzający przyznanie alimentów: wyrok sądu, ugoda),
  – świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności alimentów (zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej),
  – zaliczka alimentacyjna,
  – stypendia doktoranckie, stypendia sportowe oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom (stosowne zaświadczenie),
  – ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe (stosowne zaświadczenie),
  – kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (stosowne zaświadczenie),
  – ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe (stosowne zaświadczenie),
  – dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  – świadczenia rodzicielskie (zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej),
  – zasiłek macierzyński (stosowne zaświadczenie),
  – świadczenia dla bezrobotnych: stypendia, zasiłek (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy),
 8. Od dochodu odliczane są kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób (odliczenia należy udokumentować).

Tryb odwoławczy:

Osobom nieujętym w projekcie rocznej listy przydziałów mieszkań służy odwołanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej za pośrednictwem TTBS Sp. z o.o. w Tczewie do ostatniego dnia lutego każdego roku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Uchwała nr XXXIV/363/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Druki do pobrania:

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego

deklaracja_o_dochodach gospodarstwa domowego

wzór zaświadczenia z zakładu pracy

oswiadczenie_o_stanie_majatkowym

oswiadczenie_o_nieposiadaniu_tytulu_prawnego

 

 

 

 

WSTĄPIENIE W STOSUNEK NAJMU PO ZMARŁYM NAJEMCY

Informacje ogólne:

1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

2. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

3. Potwierdzeniem uprawnień do lokalu w takim przypadku jest umowa najmu sporządzana na pisemny wniosek na druku dostępnym do pobrania poniżej. Wymaganym załącznikiem do wniosku jest kserokopia aktu zgonu najemcy.

4. W razie braku osób wymienionych w ust. 1, stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Pozostałe osoby mogą starać się o przyznanie uprawnień do lokalu składając stosowny wniosek w Tczewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – pokój nr 12, tel. 58 530 11 00 wew. 223 lub 210.

Miejsce załatwienia sprawy:

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
ul. Kołłątaja 9
83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna:

Dział Nieruchomości i Najmu – pokój nr 7, tel. 58 530 11 00, wew. 239 lub 227

Podstawa prawna:

1. kodeks cywilny (art. 691)
2. Uchwała nr XXXIV/363/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Druki do pobrania:

deklaracja_o_dochodach gospodarstwa domowego

wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu

wniosek o przyznanie uprawnień – spoza 691, po zrzeczeniu, przedłużenia, wznowienia

wzór zaświadczenia z zakładu pracy

 

 

 

 

WYKUP LOKALI KOMUNALNYCH

Wszelkie informacje o zasadach wykupu lokali komunalnych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Tczewie podanej poniżej:

 https://bip.tczew.pl/sprawy/134/wykup_lokalu_mieszkaniowego_przez_najemce

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Tczewie
pl. Piłsudskiego 1
83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – pokój nr 48, II piętro tel. 58 77 59 316

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali
3. uchwała Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew, zmieniona uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.02.2015 r.

Druki do pobrania:

wykup lokali komunalnych_ druk do pobrania_wniosek o wykup-zasady ogólne

wykup lokali komunalnych_ druk do pobrania_karta informacyjna

wykup lokali komunalnych_ druk do pobrania_wniosek o wykup lokalu

 

 

 

ZAMIANY LOKALI KOMUNALNYCH

Informacje ogólne:

 1. Zamiany lokali mogą być dokonywane na pisemny wniosek:
  a) najemców lokali gminnych,
  b) najemcy lokalu gminnego przekazującego dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Gminy – zamiana za remont,
  c) najemcy lokalu gminnego i najemcy lokalu znajdującego się w  innych zasobach,
  d) najemcy lokalu gminnego i właściciela lokalu lub domu jednorodzinnego albo osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 2. Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę jest posiadanie do niego tytułu prawnego oraz nieposiadanie zadłużenia przez co najmniej jedną ze stron zamiany. Strona niezadłużona przejmuje zaległość dłużnika (jednorazowo spłaca 25% zadłużenia i pozostałe 75% rozkłada na raty, bądź zawiera ugodę na spłatę całości zaległości z ustanowionym zabezpieczeniem w formie np. poddania się egzekucji wprost z aktu notarialnego).
 3. Warunkami dodatkowymi wyrażenia zgody na zamianę na pustostan przeznaczony do remontu jest wykonanie remontu przez najemcę we własnym zakresie i na własny koszt, pod nadzorem i na warunkach określonych przez TTBS (na podstawie zawartej umowy o wykonanie remontu), nieposiadanie zadłużenia i regularne opłacanie czynszu przez co najmniej ostatnie 3 lata przed datą złożenia wniosku (zamiana na lokal większy, z ograniczeniem do 10 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę), nieposiadanie zadłużenia (zamiana na lokal mniejszy).

Zamiana za remont – informacje dodatkowe:

 1. Zestawienie adresowe lokali przeznaczonych do zamiany za remont wydawane są w formie zarządzenia prezydenta, a następnie publikowane na tablicach ogłoszeniowych TTBS i Urzędu Miejskiego, stronie internetowej tbs.tczew.pl oraz na facebooku TTBS wraz z informacją, w jakim terminie dokonywać można oględzin pustostanów.
 2. Termin złożenia wniosku: do 15 dni roboczych od dnia dokonania oględzin lokalu.
 3. W przypadku zainteresowania lokalem przez więcej niż jednego najemcę, odbywa się losowanie.
 4. Z osobami, które zakwalifikowanymi do zamiany zawiera się umowę o przeprowadzenie remontu. Po wywiązaniu się z jej warunków z najemcą zawierana jest umowa najmu na czas nieokreślony.

Miejsce załatwienia sprawy:

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 9
83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna:

Dział Nieruchomości i Najmu – pokój nr 7, tel. 58 530 11 00 wew. 239 lub 227

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
2. Uchwała nr XXXIV/363/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Druki do pobrania:

wniosek o zamianę za remont

wniosek o zamianę wzajemną

 

 

 

PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO

Informacje ogólne:

 1. Umowy najmu socjalnego lokali zawierane są na czas określony, maksymalnie trzy lata.
 2. Zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu z dotychczasowymi najemcami (przedłużenie lub wznowienie najmu) oraz pozostawionymi przez dotychczasowego najemcę, zamieszkującymi wspólnie z nim do czasu jego śmierci lub wyprowadzenia się, możliwe jest, jeżeli:
  – nie posiadają tytułu prawnego do żadnego innego lokalu mieszkalnego,
  – spełniają kryteria dochodowe oraz nie posiadają zadłużeń lub zawarły  porozumienie w sprawie spłaty zaległości w ratach (w tym przypadku zawarcie umowy najmu socjalnego nastąpić może po wpłaceniu przynajmniej 3 pierwszych rat w terminie wskazanym w ugodzie zawartej przed złożeniem wniosku).

Miejsce załatwienia sprawy:

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 9
83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna:

Dział Nieruchomości i Najmu – pokój nr 7, tel. 58 530 11 00 wew. 227 lub 239

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. uchwała nr XXXIV/363/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew.

Druki do pobrania:

deklaracja_o_dochodach gospodarstwa domowego

wniosek o przyznanie uprawnień – spoza 691, po zrzeczeniu, przedłużenia, wznowienia

wzór zaświadczenia z zakładu pracy

 

 

 

 

ZMIANY ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALU

Informacje ogólne:

Opłaty z tytułu korzystania z lokalu nalicza się stosownie do liczby osób faktycznie zamieszkujących w lokalu (nie mylić z osobami zameldowanymi).

Obowiązkiem każdego najemcy lokalu gminnego jest informowanie administratora o każdej zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.

W celu zgłoszenia takiej zmiany, należy wypełnić oraz złożyć stosowne oświadczenie na druku dostępnym do pobrania poniżej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
ul. Kołłątaja 9
83-110 Tczew

Komórka odpowiedzialna:

Dział Nieruchomości i Najmu Lokali – pokój nr 7, tel. 58 530 11 00, wew. 227 lub 239

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Druki do pobrania:

deklaracja – oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu