pokój nr 7 (parter)

Katarzyna Chyła – inspektor ds. nieruchomości i najmu lokali

tel.  58 530 11 00 wewn. 227

 

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie wydzierżawia nieruchomości przeznaczone pod uprawy ogrodnicze, warzywne, zieleń, rekreację, poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do budynku.

Czynsz płatny jest w stosunku rocznym do dnia 30 kwietnia każdego roku i stanowi 0,50 zł/m2, nie mniej jednak niż 35 zł/rok.  

Spółka wydzierżawia również grunty pod zabudowę garażową. Czynsz z tytułu dzierżawy takiej nieruchomości stanowi kwotę 30 zł miesięcznie za 1 boks i płatny jest z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Bezumowne użytkowanie terenu bądź jego poddzierżawianie osobom trzecim bez zgody zarządcy jest niedozwolone.

Umowy dzierżawy zawierane są na czas określony, po upływie którego należy wystąpić do TTBS Sp. z o.o. z wnioskiem o jej przedłużenie.