1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940850388
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710733
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414
4.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY